หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง โทร. 02-649-5000 ต่อ 12691 หรือ Email : erp@g.swu.ac.th